Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007 (14/01/2008)

Η εταιρεία INTRALOT ανακοινώνει με βάση τον Ν.3556/2007 και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007, ότι:
-Ο κ. Λάζαρος Ιωάννης – υπόχρεο πρόσωπο βάση του Ν.3340/2005 – προέβη την 10.1.2008 σε αγορά 1.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 12.540,00 ευρώ.