Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007 (17/03/2008)

Η εταιρεία INTRALOT ανακοινώνει με βάση τον Ν.3556/2007 και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007, ότι:

-Ο κ. Καρποδίνης Γρηγόρης – υπόχρεο πρόσωπο βάση του Ν.3340/2005 – προέβη την 13.3.2008 σε αγορά 500 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 5.683,00 ευρώ.

-Ο κ. Παχνής Σπυρίδωνας – υπόχρεο πρόσωπο βάση του Ν.3340/2005 – προέβη την 14.3.2008 σε αγορά 1.500 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 16.800,00 ευρώ.