ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007 (17/12/20017)

Η εταιρεία INTRALOT ανακοινώνει με βάση τον Ν.3556/2007 και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007, ότι: -Ο κ. Κόκκαλης Σωκράτης – υπόχρεο πρόσωπο βάση του Ν.3340/2005 – προέβη την 14.12.2007 σε πώληση 500.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 6.900.000,00 ευρώ. -Ο κ. Πλάκας Γεώργιος – υπόχρεο πρόσωπο βάση του Ν.3340/2005 – προέβη την 14.12.2007 σε πώληση 3.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 42.150,00 ευρώ.