Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007 (21/02/2008)

Η εταιρεία INTRALOT ανακοινώνει με βάση τον Ν.3556/2007 και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007, ότι:

-Ο κ. Παντολέων Ιωάννης – υπόχρεο πρόσωπο βάση του Ν.3340/2005 – προέβη την 19.02.2008 σε πώληση 10.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 131.620,00 ευρώ.

-Ο κ. Νικολακόπουλος Νικόλαος – υπόχρεο πρόσωπο βάση του Ν.3340/2005 – προέβη την 19.02.2008 σε πώληση 3.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 39.900,00 ευρώ.

-Ο κ. Χρονάς Αθανάσιος – υπόχρεο πρόσωπο βάση του Ν.3340/2005 – προέβη την 19.02.2008 σε πώληση 5.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 65.000,00 ευρώ.

-Ο κ. Ζαχαράκης Ιωάννης – υπόχρεο πρόσωπο βάση του Ν.3340/2005 – προέβη την 19.02.2008 σε πώληση 500 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 6.550,00 ευρώ.

-Ο κ. Αθανασίου Ηλίας – υπόχρεο πρόσωπο βάση του Ν.3340/2005 – προέβη την 21.02.2008 σε πώληση 2.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 26.000,00 ευρώ.