Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007 (21/04/2008)

Η εταιρεία INTRALOT ανακοινώνει με βάση τον Ν.3556/2007 και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007, ότι:

-Ο κ. Ταγκαλής Δημήτριος – υπόχρεο πρόσωπο βάση του Ν.3340/2005 – προέβη την 11/4/2008 σε πώληση 1.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 12.600,00 ευρώ.