Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007 (22/04/2008)

Η εταιρεία INTRALOT ανακοινώνει με βάση τον Ν.3556/2007 και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007, ότι:

-Ο κ. Ζαχαράκης Ιωάννης – υπόχρεο πρόσωπο βάση του Ν.3340/2005 – προέβη την 18/4/2008 σε πώληση 2.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 25.270,00 ευρώ και την 21/4/2008 σε πώληση 251 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 3.187,70 ευρώ.

-Ο κ. Δήμος Αντώνιος – υπόχρεο πρόσωπο βάση του Ν.3340/2005 – προέβη την 18/4/2008 σε πώληση 2.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 25.120,00 ευρώ.