Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007 (24/09/2007)

Η εταιρεία INTRALOT ανακοινώνει με βάση τον Ν.3556/2007 και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007, ότι:
-Ο κ. Λάζαρος Ιωάννης – υπόχρεο πρόσωπο βάση του Ν.3340/2005 – προέβη την 21.9.2007 σε αγορά 416 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 10.874,24 ευρώ.
-Ο κ. Κονδύλης Γεώργιος – υπόχρεο πρόσωπο βάση του Ν.3340/2005 – προέβη την 21.9.2007 σε αγορά 500 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 13.020,00 ευρώ.