ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007 (24/12/2007)

Η εταιρεία INTRALOT ανακοινώνει με βάση τον Ν.3556/2007 και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007, ότι:

-Ο κ. Πλάκας Γεώργιος – υπόχρεο πρόσωπο βάση του Ν.3340/2005 – προέβη την 20.12.2007 σε πώληση 9.263 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 125.143,13 ευρώ.

-Ο κ. Χρονάς Αθανάσιος – υπόχρεο πρόσωπο βάση του Ν.3340/2005 – προέβη την 24.12.2007 σε πώληση 6.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 81.000,00 ευρώ.