Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007 (26/02/2008)

Η εταιρεία INTRALOT ανακοινώνει με βάση τον Ν.3556/2007 και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007, ότι:

-Ο κ. Δήμος Αντώνιος – υπόχρεο πρόσωπο βάση του Ν.3340/2005 – προέβη την 22.02.2008 σε πώληση 2.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 26.120,00 ευρώ.