Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007 (31/01/2008)

H INTRALOT, σύμφωνα με τα άρθρα 9 παρ. 5 και 21 του Ν. 3556/2007 και σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/03.07.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου κατά ευρώ 406.251,30, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) και την από 31.01.2008 έναρξη διαπραγμάτευσης των 1.354.171 νέων Κοινών Ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας που προέκυψαν από την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων προαίρεσης, το μετοχικό κεφάλαιο της INTRALOT ανέρχεται πλέον σε ευρώ 47.682.627,90, τα δε συνολικά δικαιώματα ψήφου ανέρχονται σε 158.942.093 και προκύπτουν από ισάριθμες Κοινές Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,30 η καθεμία.