Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 (Γνωστοποίηση συναλλαγών)

Η εταιρεία INTRALOT ανακοινώνει, με βάση τα άρθρα 3 & 21 του Ν. 3556/2007 σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/03.07.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (άρθρο 11), ότι η εταιρεία INTRACOM HOLDINGS, συνδεόμενο νομικό πρόσωπο μέσω του κου Δημήτριου Κλώνη (υπόχρεου πρόσωπου βάσει του άρθρου 13 του Ν. 3340/2005), προέβη στις 27/9/2016 σε αγορά 1.750.840 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 1.750.840 ευρώ.