Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η “ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ” (δ.τ. INTRALOT) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ότι ο κ. Σωκράτης Π. Κόκκαλης, Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος της INTRALOT, την 15/07/2022, απέκτησε 1.281 Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές INTRALOT, συνολικής αξίας €730,17.