Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η “ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ” (δ.τ. INTRALOT) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ότι ο κ. Βασίλειος Α. Βασδάρης, Διευθυντής Φορολογικών Υπηρεσιών & Λογιστηρίου της INTRALOT, την 18/07/2022, απέκτησε 10.000 Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές INTRALOT, συνολικής αξίας €5.650,00.