Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 (Γνωστοποίηση συναλλαγών)

H Εταιρία INTRALOT ανακοινώνει, με βάση τα άρθρα 3 & 21 του Ν. 3556/2007 σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/03.07.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (άρθρο 11), ότι ο κ. Αντώνιος Κεραστάρης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου INTRALOT (και υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν. 3340/2005), προέβη στις 8.5.2018 σε αγορά 30.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, συνολικής αξίας €20.860,00.