Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν.3556/2007: (Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου)