Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου