Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν.3556/2007 (Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου)