Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007

Η εταιρεία INTRALOT ανακοινώνει με βάση τον Ν.3556/2007 και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007, ότι: -Ο κ. Πλάκας Γεώργιος – υπόχρεο πρόσωπο βάση του Ν.3340/2005 – προέβη την 09.10.2007 σε αγορά 88 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 2.573,12 ευρώ. -Ο κ. Πλάκας Γεώργιος – υπόχρεο πρόσωπο βάση του Ν.3340/2005 – προέβη την 09.10.2007 σε πώληση 2.088 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 60.948,72 ευρώ.