ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ν.3556/20007

Η εταιρεία INTRALOT ανακοινώνει με βάση τον Ν.3556/2007 και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007, ότι ο κ. Μαυρουδής Φώτιος – υπόχρεο πρόσωπο βάση του Ν.3340/2005 – προέβη στις παρακάτω συναλλαγές:
Την 10/3/2010 σε πώληση 35.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 127.933,34 ευρώ, την 11/3/2010 σε πώληση 35.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 126.581,34 ευρώ, και την 12/3/2010 σε πώληση 25.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 90.146,00 ευρώ.