ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Η Εταιρεία INTRALOT σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις (άρθ. 19§2 Ν.3556/2007), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η προταθείσα προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 16.11.2009 τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της Εταιρείας θα αφορά στην απόδοση της επωνυμίας της Εταιρείας στην αγγλική γλώσσα και ειδικότερα θα προταθεί όπως η επωνυμία της Εταιρείας στην αγγλική γλώσσα είναι “Intralot S.A. Integrated Lottery Systems and Services”, ενώ το άρθρο 1 θα τροποποιηθεί αντιστοίχως ως εξής:

Άρθρο 1 Σύσταση, Επωνυμία

Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία:

“ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ”

και με τον διακριτικό τίτλο “ΙΝΤRALOT”.

Για τις συναλλαγές της Εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία θα αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα ως “Intralot S.A. Integrated Lottery Systems and Services”, στις δε λοιπές γλώσσες σε πιστή μετάφραση.