Ανακοίνωση σχετικά με την Α’ Επαναληπτική Συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 16.11.2009

Η Εταιρεία INTRALOT σας ενημερώνει, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών ότι, κατά την σημερινή Α’ Επαναληπτική Συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 16ης Νοεμβρίου 2009, λόγω έλλειψης νομίμου απαρτίας δεν έλαβε χώρα συζήτηση και λήψη απόφασης επί του δευτέρου θέματος της ημερήσιας διάταξης:
«Έγκριση προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών της Εταιρείας σε πρόσωπα εκ των αναφερομένων στο άρθρο 13§13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τροποποίηση του υφιστάμενου αντιστοίχου προγράμματος. Παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για τη ρύθμιση των σχετικών λεπτομερειών».
Σύμφωνα με την από 23.10.2009 πρόσκληση της Εταιρείας, οι κ.κ. μέτοχοι έχουν ήδη προσκληθεί σε Β’ Επαναληπτική Συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του δευτέρου θέματος στις 14.12.2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στο «Πολιτιστικό Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο CAPSIS», (οδός Πάρνωνος, αρ. 10, Μαρούσι Αττικής), χωρίς τη δημοσίευση νεωτέρας προσκλήσεως.
Παρέστησαν σαράντα οκτώ (48) μέτοχοι εκπροσωπούντες 55.005.108 μετοχές με αντίστοιχο αριθμό ψήφων και ποσοστό 34,60% του μετοχικού κεφαλαίου.