Ανακοίνωση σχετικά με την Α' Επαναληπτική Συνεδρίαση της Τακτικής Γ.Σ. της 5/5/2009

Η Εταιρεία INTRALOT σας ενημερώνει, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.1 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών ότι, κατά την σημερινή Α’ Επαναληπτική Συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 5ης Μαΐου 2009, λόγω έλλειψης νομίμου απαρτίας δεν έλαβε χώρα συζήτηση και λήψη απόφασης επί του δέκατου θέματος της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 5.5.2009. Σύμφωνα με την από 10.4.2009 πρόσκληση της Εταιρείας, οι κ.κ. μέτοχοι έχουν ήδη προσκληθεί σε Β’ Επαναληπτική Συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του ανωτέρω θέματος στις 4.6.2009 και ώρα 13:00, χωρίς τη δημοσίευση νεωτέρας προσκλήσεως. Παρέστησαν τριάντα (30) μέτοχοι εκπροσωπούντες 53.767.137 μετοχές με αντίστοιχο αριθμό ψήφων και ποσοστό 33,82% του μετοχικού κεφαλαίου.