Ανακοίνωση σχετικά με την Α' Επαναληπτική Συνεδρίαση της Τακτικής Γ.Σ. της 6/5/2008

20/05/2008

Η Εταιρεία INTRALOT σας ενημερώνει, σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών ότι, κατά την σημερινή Α’ Επαναληπτική Συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 6ης Μαΐου 2008, λόγω έλλειψης νομίμου απαρτίας δεν έλαβε χώρα συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Τροποποίηση του προγράμματος διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί μετοχών της Εταιρείας σε πρόσωπα εκ των αναφερομένων στο άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως το πρόγραμμα αυτό εγκρίθηκε από τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της 04.05.2005, 22.09.2006 και 24.10.2007 και ισχύει (Πρόγραμμα ΙΙ). Παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για τη ρύθμιση των σχετικών λεπτομερειών.»

Σύμφωνα με την από 14.4.2008 πρόσκληση της Εταιρείας, οι κ.κ. μέτοχοι έχουν ήδη προσκληθεί σε Β’ Επαναληπτική Συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του ανωτέρω θέματος στις 3.6.2008 και ώρα 13:00, χωρίς τη δημοσίευση νεωτέρας προσκλήσεως.
Παρέστησαν πενήντα ένας (51) μέτοχοι εκπροσωπούντες 76.940.666 μετοχές με αντίστοιχο αριθμό ψήφων και ποσοστό 48,41% του μετοχικού κεφαλαίου.