Ανακοίνωση Σχετικά με την Μεταβίβαση των Μετοχών της Inteltek

Ο Όμιλος ΙΝΤΡΑΛΟΤ, μέσω της καθ’ ολοκληρίαν θυγατρικής Intralot Iberia Holding SAU, υπέγραψε κείμενο δεσμευτικών όρων (binding term-sheet) για την απόκτηση από τις Turktell Bilişim Servisleri A.Ş., Global Bilgi Paz. Dan. ve Çağrı Servisi Hizm. A.Ş και Turkcell Satış ve Dijital İş Servisleri A.Ş. του συνολικού μεριδίου συμμετοχής τους ανερχομένου στο 55% της İnteltek İnternet Teknoloji Yatırım ve Danışmanlık Ticaret A.Ş. ("Inteltek"), συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων προς την Intralot Iberia Holding SAU. Η σχετική συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2020, μόλις υπογραφεί η τελική συμφωνία αγοραπωλησίας ("SPA") και χορηγηθούν οι απαραίτητες νομικές εγκρίσεις. Η τελική αξία της συναλλαγής θα προσδιορίζεται με βάση την καθαρή λογιστική αξία της Inteltek σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και δεν αναμένονται σημαντικές επιπτώσεις στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου ΙΝΤΡΑΛΟΤ.