Ανακοίνωση σχετικά με την υπογραφή συμφωνητικού πώλησης των μετοχών της Azerinteltek QSC

Ο Όμιλος INTRALOT ανακοινώνει την υπογραφή συμφωνητικού στις 15 Νοεμβρίου 2018 αναφορικά με την πώληση των μετοχών ποσοστού 51% της Azerinteltek QSC, που κατέχει η INTELTEK, θυγατρική κατά 45% του Ομίλου INTRALOT, ονομαστικής αξίας 51.000 AZN, στην Baltech Investment LLC - μέτοχο στην Azerinteltek QSC με ποσοστό 24,5% - έναντι συνολικού τιμήματος €19.530.177. Η πώληση των εν λόγω μετοχών αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός εξαμήνου.