Ανακοίνωση (split μετοχής & διανομή δωρεάν μετοχών) 09/11/2007

Η Εταιρεία INTRALOT με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Επαναληπτική Συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 24/10/2007, αποφάσισε:

α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 18.122.611,03 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση τμήματος του υπέρ το άρτιον αποθεματικού με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,37 Ευρώ σε 0,60 Ευρώ.

β) τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,60 Ευρώ σε 0,30 Ευρώ και την ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών κατά 78.793.961 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές που θα εκδοθούν και θα διανεμηθούν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους με αναλογία μία (1) νέα κοινή ονομαστική μετοχή για κάθε μία (1) παλαιά κοινή ονομαστική μετοχή.
Μετά την ως άνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 47.276.376,60 Ευρώ, διαιρούμενο σε 157.587.922 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής 0,30 Ευρώ.
Την 31/10/2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η αριθμ. Κ2-15700 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η σχετική τροποποίηση του αντίστοιχου άρθρου του Καταστατικού της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. στη Συνεδρίαση του της 8/11/2007, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων δωρεάν μετοχών που προκύπτουν σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας ορίζεται ότι δικαιούχοι των νέων δωρεάν μετοχών θα είναι οι μέτοχοι - κάτοχοι μετοχών - της Εταιρείας κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 13/11/2007.
Από την επομένη εργάσιμη, 14/11/2007, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία 0,30 Ευρώ και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή των νέων δωρεάν μετοχών. Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Η έναρξη της διαπραγμάτευσης των 78.793.961 νέων δωρεάν κοινών ονομαστικών μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ορίζεται στις 21/11/2007. Από την ίδια ημερομηνία οι ανωτέρω μετοχές θα είναι πιστωμένες στους λογαριασμούς ΣΑΤ των δικαιούχων μετόχων.
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να ενημερώνονται από το σχετικό έντυπο το οποίο είναι διαθέσιμο από 2/11/2007 στα γραφεία της Εταιρείας (Λεωφ. Κηφισίας 64 & Πρεμετής 3, Μαρούσι) και σε ηλεκτρονική μορφή στο δικτυακό τόπο της Εταιρείας (www.intralot.com) και το δικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr), καθώς επίσης μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 210-6156000, κος Μάνδυλας Αντώνιος).