Ανακοίνωση (stock options)

To Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανακοινώνει ότι τη 31η Ιανουαρίου 2008 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 1.354.171 νέων Κοινών Ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,30 η καθεμία, οι οποίες προήλθαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά ευρώ 406.251,30 λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) από τη Διοίκηση και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας και των θυγατρικών της εταιριών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, που ανέρχονται συνολικά σε 160 άτομα.
Ειδικότερα, οι ως άνω νέες μετοχές προήλθαν από την άσκηση 4.140 δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών από 1 άτομο έναντι ευρώ 1,468 το καθένα (Πρόγραμμα Ι) και 1.350.031 δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών από 159 άτομα έναντι ευρώ 5,00 το καθένα (Πρόγραμμα II). Η ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, που δεν αποτελεί τροποποίηση του Καταστατικού, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης με τις υπ' αριθμ. πρωτ. Κ2-18339/11.1.2008 & Κ2-18340/11.1.2008 Ανακοινώσεις και πιστοποιήθηκε με την από 19/12/2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης με τις υπ' αριθμ. πρωτ. Κ2-18338/11.1.2008 & Κ2-18337/11.1.2008 Ανακοινώσεις.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την συνεδρίασή του της 24.1.2008 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω 1.354.171 νέων Κοινών Ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας. Mε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ορίζεται ότι οι ανωτέρω μετοχές θα είναι διαπραγματεύσιμες στο X.A. την 31η Ιανουαρίου 2008. Την ίδια ημερομηνία θα έχουν πιστωθεί στις Μερίδες και τους Λογαριασμούς Αξιών των δικαιούχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.). Ανακοινώνεται, επίσης, προς τους μετόχους της Εταιρίας, ότι από την ίδια ως άνω ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α.
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να ενημερώνονται από το σχετικό πληροφοριακό έντυπο του Ν. 3401/2005 (άρθρο 4, παρ.2, περ. στ.) το οποίο είναι διαθέσιμο σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας (Λεωφ. Κηφισίας 64 & Πρεμετής 3, 151 25 Μαρούσι, τηλ. Εξυπηρέτησης μετόχων +30-210 6156000) και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα αυτής (www.intralot.com).