Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 (25/09/2007)

H INTRALOT, με σκοπό την ενημέρωση και διευκόλυνση του επενδυτικού κοινού, γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικά με την υποχρέωση και τη διαδικασία δημοσιοποίησης σημαντικών συμμετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 (εφεξής "Νόμος"), τις προβλέψεις της υπ' αρ. 1/434/3.7.2007 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εφεξής "Απόφαση") και τις σχετικές διευκρινίσεις της ερμηνευτικής εγκυκλίου 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εφεξής "Εγκύκλιος").
ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ:
Υπόχρεα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) γνωστοποίησης μεταβολών σημαντικών συμμετοχών, σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10 και 11 του Νόμου, είναι τα εξής: (α) κάθε μέτοχος Εταιρίας, της οποίας οι μετοχές έχουν εισαχθεί σε οργανωμένη αγορά, που αποκτά ή διαθέτει μετοχές που ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου και συνεπεία της απόκτησης ή της διάθεσης, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει, φτάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων του 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 1/3, 50% και 2/3, ή, εφόσον κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 10%, σημειώνει μεταβολή ίση προς ή μεγαλύτερη από 3% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου του εκδότη, (β) κάθε πρόσωπο (μέτοχος ή μη) που δικαιούται να αποκτά, διαθέτει ή ασκεί δικαιώματα ψήφου της ίδιας Εταιρίας και συνεπεία της απόκτησης ή της διάθεσης ή της άσκησης αυτών, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει, φτάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων του 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 1/3, 50% και 2/3, ή, εφόσον κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 10%, σημειώνει μεταβολή ίση προς ή μεγαλύτερη από 3% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου του εκδότη, (γ) κάθε πρόσωπο που αποκτά ή διαθέτει, άμεσα ή έμμεσα μέσω τρίτου, χρηματοπιστωτικά μέσα, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Νόμου. Η Εταιρία, για τον υπολογισμό των ανωτέρω ορίων δημοσιοποίησε το συνολικό αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου και το μετοχικό της κεφάλαιο με την από 25.09.2007 ανακοίνωσή της, η οποία βρίσκεται ανηρτημένη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας (www.intralot.com). Αναλυτικότερα στοιχεία αναφέρονται στα άρθρα 9 έως και 14 του Νόμου, στο κεφάλαιο Γ με τίτλο "ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ", καθώς και στην Απόφαση, τα οποία έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.cmc.gov.gr). Επισημαίνεται, ότι από τις 30.06.2007 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του Νόμου) και το αργότερο 3 μήνες από την ημερομηνία αυτή, δηλαδή μέχρι τις 30.09.2007, τα υπόχρεα πρόσωπα που κατέχουν σημαντική συμμετοχή επί των δικαιωμάτων ψήφου, οφείλουν να προβούν σε ενημέρωση της Εταιρίας για το ποσοστό που κατέχουν επί των δικαιωμάτων ψήφου και επί του κεφαλαίου αυτής, σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10 και 11 του Νόμου, εκτός εάν έχουν προβεί, πριν την ημερομηνία αυτή σε ανάλογη ενημέρωση, βάσει του προϊσχύσαντος Π.Δ. 51/1992.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:
1. Τα πρόσωπα που βαρύνονται με την υποχρέωση ενημέρωσης, οφείλουν να προβαίνουν στη γνωστοποίηση σημαντικών, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, μεταβολών επί των συμμετοχών τους στα δικαιώματα ψήφου της Εταιρίας, ταυτόχρονα προς την ίδια την Εταιρία και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός τριών (3) ημερών διαπραγμάτευσης, από την ημερομηνία που δημιουργήθηκε η σχετική υποχρέωση ενημέρωσης. Στο βαθμό που οι ανωτέρω πληροφορίες μπορούν να θεωρηθούν προνομιακές, τα υπόχρεα πρόσωπα οφείλουν να επιδεικνύουν την απαραίτητη επιμέλεια στην παρακολούθηση των εντολών που έχουν δώσει για τη διενέργεια συναλλαγών και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να ενημερώνονται εγκαίρως για την εκτέλεση ή μη αυτών και να προβαίνουν σε γνωστοποίησή τους. 2. Η ταυτόχρονη ενημέρωση τόσο της Εταιρίας, όσο και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς πραγματοποιείται με την υποβολή σε αυτούς του σχετικού εντύπου γνωστοποίησης, υπόδειγμα του οποίου έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.cmc.gov.gr). Το υπόδειγμα συνοδεύεται από Παράρτημα, το οποίο συμπληρώνεται από τα υπόχρεα πρόσωπα με τα προσωπικά τους στοιχεία και υποβάλλεται μόνο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Κατά τη συμπλήρωση του Παραρτήματος, συνιστάται να αναφέρεται, πλέον των αναφερομένων σε αυτό και το πατρώνυμο του υπόχρεου. Σημειώνεται ότι η ορθή συμπλήρωση του εντύπου γνωστοποίησης αποτελεί υποχρέωση του υπόχρεου προσώπου, το οποίο ευθύνεται για τυχόν λάθη ή παραλείψεις.
Περαιτέρω σημειώνεται ότι το έντυπο γνωστοποίησης πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρία και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, νομίμως υπογεγραμμένο. Ως νόμιμα υπογεγραμμένη θεωρείται η γνωστοποίηση που φέρει την υπογραφή του ίδιου του υπόχρεου προσώπου ή άλλου προσώπου,
νόμιμα εξουσιοδοτημένου. Σε περίπτωση που το υπόχρεο πρόσωπο είναι νομικό πρόσωπο, η δήλωση υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπό του. Σε κάθε περίπτωση, μαζί με τη γνωστοποίηση υποβάλλονται στην Εταιρία και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αντίστοιχα, τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα, τα οποία και ισχύουν, εφεξής μέχρι την ανάκλησή τους. Το νόμιμα υπογεγραμμένο έντυπο γνωστοποίησης υποβάλλεται: (α) Στην Εταιρία, στα γραφεία αυτής στο Μαρούσι (Λεωφ. Κηφισίας 64 & Πρεμετής 3, 151 25), στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων (τηλ.: +30-210-6156000), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με την ένδειξη "Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν. 3556/2007". Για τη διευκόλυνση των μετόχων, η υποβολή μπορεί να γίνει και με αποστολή στο fax: +30-210-6156102, με συνοδευτικό φύλλο αποστολής, που να περιέχει ιδίως τα στοιχεία του αποστολέα, την υπογραφή του, τηλέφωνο επικοινωνίας και αριθμό των αποστελλόμενων σελίδων. Ο υπόχρεος πρέπει να μεριμνά για την επιτυχή αποστολή των εγγράφων και παραλαβή τους από το αρμόδιο Τμήμα της Εταιρίας. Και (β) Στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στο κεντρικό πρωτόκολλο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, 105 62 Αθήνα) και απευθύνεται στη Διεύθυνση Δημοσίων Εγγραφών και Εποπτείας Εισηγμένων Εταιριών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στο Τμήμα Εποπτείας και Παρακολούθησης Συμπεριφοράς Εισηγμένων Εταιριών, με την ένδειξη "Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν. 3556/2007". Η υποβολή γίνεται και με αποστολή στο fax: +30-210-33.77.243. Στην περίπτωση αυτή, το έντυπο πρέπει να συνοδεύεται από φύλλο αποστολής το οποίο πρέπει να περιέχει ιδίως τα στοιχεία του αποστολέα, την υπογραφή του, τηλέφωνο επικοινωνίας και τον αριθμό των αποστελλόμενων σελίδων. Ο υπόχρεος πρέπει να μεριμνά για την επιτυχή αποστολή των εγγράφων και παραλαβή τους από την αρμόδια υπηρεσία πρωτοκόλλου. Επισημαίνεται ότι αρμόδια αρχή για την εποπτεία των υποχρεώσεων πληροφόρησης, είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
ΚΥΡΩΣΕΙΣ:
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Νόμου και των Αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή αυτού, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να επιβάλλει επίπληξη ή πρόστιμο ύψους μέχρι 1.000.000 Ευρώ. Στο ίδιο άρθρο του Νόμου αναφέρονται οι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για την επιμέτρηση του προστίμου. Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις επί των ανωτέρω, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ.:+30-210-6156000.