Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.5 του Ν.3556/2007

Η Εταιρεία INTRALOT, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 Ν.3556/2007 και δυνάμει της από 8.11.2007 εγκριτικής απόφασης του Δ.Σ. του Χ.Α. σχετικά με την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων δωρεάν μετοχών οι οποίες προέκυψαν από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, ανακοινώνει ότι:
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 47.276.376,60 ευρώ διαιρούμενο σε 157.587.922 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης.