Ανακοίνωση σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 (09/02/2009)

Η Εταιρία κατ’ εφαρμογή του Ν. 3556/2007, σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/03.07.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την Εγκύκλιο υπ' αριθμ. 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς - και σε συνέχεια της από 6.2.2009 σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε σας γνωστοποιεί τα εξής:

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ονοματεπώνυμο /επωνυμία του υπόχρεου ή των υπόχρεων γνωστοποίησης:
Κων/νος Γ. Δημητριάδης
Ημερομηνία της συναλλαγής και ημερομηνία κατά την οποία το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου φθάνει , υπερβαίνει ή κατέρχεται τα όρια ή σημειώνεται μεταβολή ίση ή μεγαλύτερη από 3%: 4/2/2009.
Όριο το οποίο φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται ο υπόχρεος 10% ή μεταβολή ίση ή μεγαλύτερη από 3%.
Γνωστοποιούμενες λεπτομέρειες:
Δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές
Κατάσταση πριν από την κρίσιμη συναλλαγή
Κατηγορία μετοχών Αρ. μετοχών Αρ. δικαιωμ. ψήφου % δικαιωμ.
ψήφου
Κοινές ονομαστικές 1.200.000 1.200.000 12,90%*
Κοινές ονομαστικές 16.230.000 16.230.000 10,21%**
Κατάσταση μετά από την κρίσιμη συναλλαγή
Κατηγορία μετοχών Αρ. μετοχών Αρ. δικαιωμ. ψήφου % δικαιωμ.
ψήφου
Κοινές ονομαστικές 14.230.000 14.230.000 8,952%
*Αφορά την τελευταία γνωστοποίηση κατά ΠΔ 51/1992
**Αφορά την αμέσως προηγούμενη ημέρα (3/2/2009) της συναλλαγής.
Η παρούσα ανακοίνωση έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.intralot.com).