Ανακοίνωση: Συμμετοχή Επενδυτών στην Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου