ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ‘Ομιλος INTRALOT ανακοινώνει ότι μέσω της ελεγχόμενης θυγατρική της, INTRALOT GLOBAL HOLDINGS BV, προχώρησε στις 9/5/2018 στην επαναγορά ομολογιών ύψους €2,7 εκατ. (€500M, 5.25% Senior Notes due 2024 ISIN XS1685702794) έναντι μετρητών. Το συνολικό ποσό της επαναγοράς των συγκεκριμένων ομολογιών ανέρχεται στα €4,2 εκατ. Οι εν λόγω ομολογίες διαπραγματεύονται στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.