ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ‘Ομιλος INTRALOT ανακοινώνει ότι μέσω της ελεγχόμενης θυγατρική της, INTRALOT GLOBAL HOLDINGS BV, προχώρησε στις 11/5/2018 στην επαναγορά ομολογιών ύψους €800.000 (€500M, 5.25% Senior Notes due 2024 ISIN XS1685702794) έναντι μετρητών. Το συνολικό ποσό της επαναγοράς των συγκεκριμένων ομολογιών ανέρχεται στα €5,0 εκατ. Οι εν λόγω ομολογίες διαπραγματεύονται στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.