Ανακοίνωση

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της 24ης Φεβρουαρίου 2020, η εταιρία ΙΝΤΡΑΛΟΤ σημειώνει ότι η συνεισφορά της Eurofootball Ltd στον Όμιλο Intralot για το εννεάμηνο του 2019 ανήλθε σε €178,7 εκατ. στον Κύκλο Εργασιών, σε €14,6 εκατ. στα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), σε €7,1 εκατ. στα Κέρδη μετά από φόρους που κατανέμονται στους μετόχους της μητρικής Εταιρίας, καθώς και σε €5,8 εκατ. στα Καθαρά Περιουσιακά Στοιχεία.

Επιπλέον, η συνεισφορά του ομίλου Eurobet Ltd στον Όμιλο Intralot για το εννεάμηνο του 2019 ανήλθε σε €43,1 εκατ. στον Κύκλο Εργασιών, σε €4,7 εκατ. στα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), σε €2,1 εκατ. στα Κέρδη μετά από φόρους που κατανέμονται στους μετόχους της μητρικής Εταιρίας, καθώς και σε €20,2 εκατ. στα Καθαρά Περιουσιακά Στοιχεία.