Ανακοίνωση (12/06/2014)

Η INTRALOT ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, το άρθρο 4.1.4.2 του κανονισμού του Χ.Α. και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 11.06.2014, εγκρίθηκε το πρόγραμμα απόκτησης από την εταιρεία ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την χρονική περίοδο των επομένων 24 μηνών, με έναρξη ισχύος από 11.06.2014 και μέχρι τις 11.06.2016, με κατώτατη τιμή €1,00 και ανώτατη τιμή €10,00.

Επίσης εγκρίθηκε όπως οι ίδιες μετοχές που τυχόν αποκτηθούν να μπορούν να διακρατηθούν για την μελλοντική απόκτηση μετοχών άλλης εταιρείας.