Ανακοίνωση (30/08/2017)

Η INTRALOT Α.Ε. γνωστοποιεί ότι η Gamenet Group S.p.A. ("Gamenet"),  υπέβαλε στις 29.08.2017 στο Χρηματιστήριο της Ιταλίας (Borsa Italiana S.p.A.) αίτηση δικαιώματος εισαγωγής των μετοχών της στο Ηλεκτρονικό Χρηματιστήριο της Ιταλίας (Mercato Telematico Azionario). Σε συνεργασία με τους μετόχους της TCP LUX Eurinvest S.à r.l. και INTRALOT Italian Investments B.V., υπέβαλε στην Εθνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την αίτηση για την έγκριση του εγγράφου καταχώρισης που συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 113 του Ιταλικού Νομοθετικού Διατάγματος με αριθ. 58 της 24ης Φεβρουαρίου 1998 και του άρθρου 52 των κανόνων που υιοθετήθηκαν από την Consob με αριθ. απόφασης 11971 της 14ης Μαΐου 1999.

 

Η ενδεχόμενη εισαγωγή των μετοχών της στο ηλεκτρονικό χρηματιστήριο που διευθύνει και διαχειρίζεται το Χρηματιστήριο της Ιταλίας θα επιτρέψει στην Gamenet να έχει πρόσθετη πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές προκειμένου να εφαρμόσει τις αναπτυξιακές της στρατηγικές. Αυτή η δυνητική πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές θα αποτελούσε μία ευκαιρία για την TCP LUX Eurinvest S.à r.l. και την INTRALOT Italian Investments Β.V. να κεφαλαιοποιήσουν την αξία της συμμετοχής τους στην Gamenet. Η INTRALOT Italian Investments B.V. είναι θυγατρική της INTRALOT S.A. με ποσοστό συμμετοχής 20% στην Gamenet.