Ανακοίνωση (τροποποίηση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών)

Η INTRALOT ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, το άρθρο 4.1.4.2 του κανονισμού του Χ.Α. και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 19.05.2015, εγκρίθηκε η τροποποίηση του προγράμματος απόκτησης από την Εταιρεία ιδίων μετοχών ως προς το εύρος των τιμών που μπορεί να προβεί για την αγορά ιδίων μετοχών και ειδικότερα το εύρος καθορίστηκε από 1 έως 12€.