ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011

Η INTRALOT γνωστοποιεί – σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών - στους κ.κ. μετόχους της ότι, κατά την Ετήσια Τακτική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την 16.5.2012, αποφασίσθηκε η διανομή μερίσματος χρήσης 2011 στους μετόχους της, 0,3535 λεπτά ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου, ήτοι καθαρό ποσό 0,2652 λεπτά ανά μετοχή.

Από την Παρασκευή 18 Μαΐου 2012, οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2011.

Δικαιούχοι για το μέρισμα της χρήσεως του 2011, είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΣΑΤ έως και την ημέρα record date, ήτοι την Τρίτη 22 Μαΐου 2012.

Ενημερώνουμε τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας μας ότι η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και θα αρχίσει την 28.5.2012 μέχρι την 28.5.2013, περίοδο κατά την οποία:

• οι μέτοχοι θα εισπράξουν το μέρισμα μέσω των Χειριστών τους (Χρηματιστηριακές Εταιρείες & Τράπεζες), οι οποίοι θα απευθυνθούν στην ανάδοχο Εθνική Τράπεζα (Υποδ/νση Θεματοφυλακής Ιδιωτών Επενδυτών και Χρηματιστηριακών Συναλλαγών, Τμήμα Εταιρικών Πράξεων και Αναδοχών, Θησέως 330, 176 75, Καλλιθέα, τηλ. επικοινωνίας 210-9477713 & 210-9477708, αρμόδιοι κκ. Ιωάννης Ξύδης, Μάρκος Αλβέρτης).
• παρέχεται η δυνατότητα εξυπηρέτησης μεμονωμένων μετόχων της Εταιρείας (οι οποίοι δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση στους Χειριστές τους για την είσπραξη μερισμάτων) να προβούν στην είσπραξη του μερίσματος αυτοπροσώπως σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας, προσκομίζοντας την Αστυνομική τους Ταυτότητα και κοινοποιώντας τον ΚΑΜΕ (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.) ή προσκόμιση εκτύπωσης του από το Σ.Α.Τ.
• Εναλλακτικά, υπάρχει η δυνατότητα εξυπηρέτησης των μεμονωμένων μετόχων από τους νόμιμα εξουσιοδοτημένους εκπρόσωπους τους (με την προσκόμιση σχετικής εξουσιοδότησης του δικαιούχου, θεωρημένης ως προς το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή).

Μετά την 28.5.2013, η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας (Λ. Κηφισίας 64 & Πρεμετής 3, Τ.Κ. 15 125, Μαρούσι-Αθήνα, τηλ. Επικοινωνίας 210-6156000, Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων).

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, τηλ. 210-6156000 ή το Τμήμα Θεματοφυλακής της Εθνικής Τράπεζας, τηλ. επικοινωνίας 210-9477708/713.

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός πέντε (5) ετών παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.