Ανακοίνωση επαναδημοσίευσης Οικονομικών Καταστάσεων περιόδου 1/1/2015 – 31/12/2015

Ανακοινώνεται από την INTRALOTη επαναδημοσίευση για διόρθωση τυπογραφικού λάθους στην κατάσταση «Στοιχεία και πληροφορίες» που προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του 2015.

Τα ποσά που επαναδημοσιεύονται  είναι τα εξής:

                                                        ΟΜΙΛΟΣ                                                           ΕΤΑΙΡΙΑ

                                             31/12/2015                 31/12/2014                31/12/2015              31/12/2014

Βραχυπρόθεσμες                     36.180                      232.268                       1.358                       71.129

δανειακές υποχρεώσεις     

 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες         158.903                    197.218                        66.168                    112.334

υποχρεώσεις 

 

Σημειώνουμε ότι η επαναδημοσίευση αφορά μόνο την κατάσταση «Στοιχεία και πληροφορίες» και όχι την «Ετήσια Οικονομική Έκθεση του 2015». Τα επαναδημοσιευμένα «Στοιχεία και πληροφορίες» περιόδου 1/1/2015-31/12/2015 έχουν αποσταλεί στο Χρηματιστήριο Αθηνών και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας (www.intralot.com).