Ανακοίνωση II (Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών) (05/12/2017)

Η INTRALOT σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26/5/2016, προέβη στις 5/12/2017 μέσω της BETA ΑΧΕΠΕΥ σε αγορά 34.732 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,068 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 37.093,73 ευρώ.