Ανακοίνωση II (Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών) (13/12/2017)

Η INTRALOT σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26/5/2016, προέβη στις 13/12/2017:

 - μέσω της EUROXX ΑΧΕΠΕΥ σε αγορά 15.893 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,0425 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 16.568,72 ευρώ και

- μέσω της Εθνικής Χρηματιστηριακής σε αγορά 19.594 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,0454 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 20.483,94 ευρώ.