Ανακοίνωση

Η INTRALOT ανακοινώνει την μεταβίβαση του 51% του μετοχικού κεφαλαίου που κατείχε η θυγατρικής της INTRALOT Global Holdings BV, στην Slovenske Loterie a.s., εταιρεία διαχείρισης VLTs στην Σλοβακία, σε τοπικό επενδυτή την εταιρεία Olbena SRO, έναντι του συμφωνηθέντος ποσού των € 1,75 εκατ. Το ποσό της συναλλαγής αντιστοιχεί σε αποτίμηση 12 φορές το EBITDA της Slovenske Loterie για την περίοδο 12 μηνών που έληξε στις 30/9/2017.