Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

Η Εταιρεία INTRALOT, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 (άρθρα 9,10,11,11α) και δυνάμει σχετικής ενημέρωσης που έλαβε  την 15.01.2018, γνωστοποιεί σημαντική μεταβολή σε δικαιώματα ψήφου ως ακολούθως:

Λόγος υποβολής γνωστοποίησης: Διάθεση δικαιωμάτων ψήφου.

Ημερομηνία που κατήλθε του ορίου:10.01.2018

ΕπωνυμίαΥπόχρεου: Makuria Credit Master Fund Ltd

ΕπωνυμίαΜετόχου: Makuria Credit Master Fund Ltd

Συνολικές θέσεις του προσώπου/προσώπων που υπόκεινται σε υποχρέωση γνωστοποίησης:

Κατάσταση μετά την ημερομηνία της κρίσιμης συναλλαγής:

% δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενα από μετοχές: 4,0742%

% δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενα από χρηματοπιστωτικά μέσα: -

Συνολικό %: 4,0742%

Κατάσταση πριν την κρίσιμη συναλλαγή:

% δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενα από μετοχές: 5,0227%

% δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενα από χρηματοπιστωτικά μέσα: -

Συνολικό %: 5,0227%

Συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου του εκδότη: 158.961.721

 

 

Δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές:

Κατηγορία μετοχών: ΙΝΛΟΤ (Κοινές Ονομαστικές)

Αριθμός δικαιωμάτων ψήφου: Άμεσα 6.476.421 (4,0742%) / Έμμεσα -

Συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου: 6.476.421 (4,0742%)

 

Πληροφόρηση σχετικά με το πρόσωπο που υποχρεούται σε υποβολή γνωστοποίησης

Πλήρης αλυσίδα ελεγχόμενων οντοτήτων, μέσω των οποίων κατέχονται τα δικαιώματα ψήφου και τα χρηματοπιστωτικά μέσα, ξεκινώντας από τον απώτατο ελέγχοντα (φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο ή άλλη οντότητα):

Επωνυμία                              % δικαιωμάτων ψήφου ίσο ή μεγαλύτερο από το όριο

                                                                 που πρέπει να κοινοποιείται

WINTERVIKENTRUST                                                     100

WINTERVIKEN LIMITED                                                  100

MAKURIA (CAYMAN) LTD                                               100

MAKURIA INVESTMENT MANAGEMENT LP                 100

MAKURIA INTERMEDIATE (CAYMAN) LTD                    100

MAKURIA (UK) LIMITED                                                   90

MANS LARSSON                                                               10