Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

Η Εταιρεία INTRALOT, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 (άρθρα 9,10,11,11α) και δυνάμει σχετικής ενημέρωσης που έλαβε  την 15.01.2018, γνωστοποιεί σημαντική μεταβολή σε δικαιώματα ψήφου ως ακολούθως:

Λόγος υποβολής γνωστοποίησης: Διάθεση δικαιωμάτων ψήφου.

Ημερομηνία που κατήλθε του ορίου:10.01.2018

Επωνυμία Υπόχρεου: NOVOMATIC AG

Συνολικές θέσεις του προσώπου/προσώπων που υπόκεινται σε υποχρέωση γνωστοποίησης:

Κατάσταση μετά την ημερομηνία της κρίσιμης συναλλαγής:

% δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενα από μετοχές: 4,94%

% δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενα από χρηματοπιστωτικά μέσα: -

Συνολικό %: 4,94%

Κατάσταση πριν την κρίσιμη συναλλαγή:

% δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενα από μετοχές: 5,52%

% δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενα από χρηματοπιστωτικά μέσα: -

Συνολικό %: 5,52%

Συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου του εκδότη: 158.961.721

 

 

 

Δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές:

Κατηγορία μετοχών: ΙΝΛΟΤ (Κοινές Ονομαστικές)

Αριθμός δικαιωμάτων ψήφου: Άμεσα 7,850,000 (4,94%) / Έμμεσα -

Συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου: 7.850.000 (4,94%)

 

Πληροφόρηση σχετικά με το πρόσωπο που υποχρεούται σε υποβολή γνωστοποίησης

Πλήρης αλυσίδα ελεγχόμενων οντοτήτων, μέσω των οποίων κατέχονται τα δικαιώματα ψήφου και τα χρηματοπιστωτικά μέσα, ξεκινώντας από τον απώτατο ελέγχοντα (φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο ή άλλη οντότητα):

Επωνυμία                                        

Johann Graf

Novo Invest GmbH                               

NOVOMATIC AG

 

ΕπιπρόσθετηΠληροφόρηση                

Η NOVOMATIC AG, με έδρα τη Wienner Strasse 158, 2352 Gumpoldskirchen, Αυστρία, ανήκει και κατέχεται με ποσοστό 89,96% του μετοχικούς της κεφαλαίου από την Novo Invest GmbH, με έδρα το Wiener Strasse 158, Gumpoldskirchen, Αυστρία. Η Novo Invest GmbH ανήκει πλήρως στον Johann Graf, κάτοικο Αυστρίας (Wienner Strasse 158, 2352 Gumpoldskirchen, Αυστρία ) που κατέχει εξ’ ολοκλήρου το 100% του μετοχικού της κεφαλαίου. Το υπόλοιπο 10.04% του μετοχικού κεφαλαίου της NOVOMATIC AG ανήκει και κατέχεται από την ελβετική εταιρεία Gryphon Invest AG, με έδρα τη Aargauerstrasse 180, 8048 Zurich, Ελβετία, η οποία ανήκει εξ ολοκλήρου στον Johann Graf. Επιπλέον, η NOVOMATIC AG είναι άμεσος μέτοχος, σε σημερινό ποσοστό 4,94%, στην ελληνική εταιρεία ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.