Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

Η Εταιρεία INTRALOT γνωστοποιεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 (άρθρα 9,10,11,11α) και δυνάμει σχετικής ενημέρωσης που έλαβε  την 22.09.2016, σημαντική μεταβολή σε δικαιώματα ψήφου ως ακολούθως:

Λόγος υποβολής γνωστοποίησης: Απόκτηση δικαιωμάτων ψήφου.

Ημερομηνία που ανήλθε του ορίου:19.09.2016

Επωνυμία Υπόχρεου: Mittleman Brothers LLC

Συνολικές θέσεις του προσώπου/προσώπων που υπόκεινται σε υποχρέωση γνωστοποίησης:

Κατάσταση πριν την κρίσιμη συναλλαγή:

% δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενα από μετοχές: 5,0002%

% δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενα από χρηματοπιστωτικά μέσα: -

Συνολικό %: 5,002%

Κατάσταση μετά την ημερομηνία της κρίσιμης συναλλαγής:

% δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενα από μετοχές: 10,2162%

% δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενα από χρηματοπιστωτικά μέσα: -

Συνολικό %: 10,2162%

Συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου του εκδότη: 16.239.881

 

 

 

Δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές:

Κατηγορία μετοχών: ΙΝΛΟΤ

Αριθμός δικαιωμάτων ψήφου: Άμεσα 8.500 (0,0053%) – Έμμεσα 15.861.381 (9,9781%)

Κατηγορία μετοχών: USADRs

Αριθμός δικαιωμάτων ψήφου: Άμεσα - ( - ) – Έμμεσα 370.000 (0,2328%)

Συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου: 16.239.881 (10,2162%)

 

Πληροφόρηση σχετικά με το πρόσωπο που υποχρεούται σε υποβολή γνωστοποίησης

Πλήρης αλυσίδα ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων ουσιαστικά κατέχονται τα δικαιώματα ψήφου και τα χρηματοπιστωτικά μέσα, ξεκινώντας από τον απώτατο ελέγχοντα:

Επωνυμία                                         % δικαιωμάτων ψήφου   

Mittleman Brothers LLC                             10,2162

Master Control LLC                                   10,2162

Mittleman Brothers Investment

Management, LLC                                      10,2162                 

 

Επιπρόσθετη Πληροφόρηση                

Τα υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια περιλαμβάνουν περίπου 400 διαφορετικούς λογαριασμούς και κανένας από αυτούς δεν κατέχει ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 5% της Εκδότριας. ΗMittlemanInvestmentManagement, LLC  έχει το δικαίωμα άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου για τις μετοχές που συμπεριλαμβάνονται στα υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια, και ως εκ τούτου η  Mittleman Investment Management, LLC  θεωρείται ότι ελέγχει έμμεσα τις μετοχές.