Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν.3556/2007 (26/11/2015)

Η Εταιρεία INTRALOT γνωστοποιεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 (άρθρο 14) και δυνάμει σχετικής ενημέρωσης που έλαβε  την 25.11.2015, σημαντική μεταβολή σε δικαιώματα ψήφου ως ακολούθως:

Λόγος υποβολής γνωστοποίησης: Σημαντική μεταβολή ποσοστού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου.

Ημερομηνία που ανήλθε του ορίου:20.11.2015

Επωνυμία Υπόχρεου: Mittleman Brothers LLC

Μεταβολή αριθμού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου: από σύνολο 7.920.219 μετοχών (7.765.219 μετοχές με άμεσα δικαιώματα ψήφου και 155.000 μετοχές με έμμεσα δικαιώματα ψήφου, ήτοι συνολικό ποσοστό 4,9825%), η Mittleman Brothers LLC αύξησε το ποσοστό συμμετοχής άνω του 5% και έτσι μετά την συναλλαγή κατέχει συνολικά 7.948.419 μετοχές (7.793.419 με άμεσα δικαιώματα ψήφου και 155.000 με έμμεσα δικαιώματα ψήφου, ήτοι συνολικό ποσοστό 5,002%).