Ελληνικά ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.3556/2007

Γνωστοποίηση μεταβολής ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

Η INTRALOT ανακοινώνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007, ότι η MAKURIA CREDIT MASTER FUND LTD, υπόχρεο Νομικό Πρόσωπο σύμφωνα με το Ν. 3556/2007,  γνωστοποίησε στην Εταιρία στις 29/12/2014 ότι την ίδια ημέρα προέβη σε αγορά κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, με αποτέλεσμα το ποσοστό συμμετοχής της να διαμορφωθεί σε 5,0227% (7.984.244 μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου σε σύνολο 158.961.721 μετοχών της INTRALOT).