ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ (επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 11.6.2014)

Η Εταιρεία INTRALOT ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Κ.Ν. 2190/1920, τα κατωτέρω αποτελέσματα της ψηφοφορίας που διενεργήθηκε επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 11.6.2014:

1. Υποβολή προς έγκριση των αναμορφωμένων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2012 έως 31.12.2012 λόγω εφαρμογής του τροποποιημένου Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 19 και των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2013 έως 31.12.2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (I.F.R.S.), έπειτα από ακρόαση των σχετικών εκθέσεων του  Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.
Εγκρίθηκαν οι αναμορφωμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης από 01.01.2012 έως 31.12.2012, οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης από 01.01.2013 έως 31.12.2013 καθώς και οι σχετικές Εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 73.942.089
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 46,52%
Έγκυρα: 73.942.089
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 73.795.826 (99,80%), Κατά 0  Λευκά/Αποχή 146.263 (0,20%)

2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρείας, τις οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση  (01.01.2013-31.12.2013).
Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 73.942.089
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 46,52%
Έγκυρα: 73.942.089
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 73.795.826 (99,80%), Κατά 0  Λευκά/Αποχή 146.263 (0,20%) 

3.  Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών  για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2014 - 31.12.2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.
Εγκρίθηκε η εκλογή των εταιρειών «Σ.Ο.Λ. Α.Ε.» και «GRANT THORNTON» για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2014 - 31.12.2014 και καθορίστηκε ο τρόπος αμοιβής τους.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 73.942.089
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 46,52%
Έγκυρα: 73.942.089
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 61.804.352 (83,58%), Κατά 9.303.791 (12,58%), Λευκά/Αποχή 2.833.946 (3,84%)

4. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου και συμμόρφωσης σύμφωνα με τον Ν. 3693/2008.
Εγκρίθηκε η εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου και συμμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, που θα αποτελείται από τους  κ.κ. Σωτήριο Φίλο, Πρόεδρο και Αναστάσιο Τσούφη και Νικόλαο-Λεωνίδα Παπαπολίτη, Μέλη.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 73.942.089
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 46,52%
Έγκυρα: 73.942.089
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 63.543.485 (85,94%), Κατά 5.569.769 (7,53%), Λευκά/Αποχή 4.828.835 (6,53%)

5. Έγκριση αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2013 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014, κατ’ άρθρα 24 του Κ.Ν. 2190/1920 και 5 του Ν. 3016/2002.
Εγκρίθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 2190/1920, οι αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. αναλογικά με το χρόνο συμμετοχής κάθε μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο από 1.1.2013 έως 31.12.2013. Επίσης αποφασίστηκε, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3016/2002, ο καθορισμός της αποζημιώσεως του τρέχοντος έτους των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. για τον χρόνο που διαθέτουν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων τους και εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω, καθώς και να εγκρίνει τις αμοιβές των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. για το χρόνο που διέθεσαν για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων τους κατά το 2013, όπως αποφασίστηκαν κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 31.12.2013 στα πλαίσια της από 28.05.2013 απόφασης της Γ.Σ. των μετόχων της Εταιρείας.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 73.942.089
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 46,52%
Έγκυρα: 73.942.089
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 61.782.226 (83,56%), Κατά 9.303.791 (12,58%), Λευκά/Αποχή 2.856.072 (3,86%)

6. Καθορισμός ανωτάτου ποσού μισθού προσώπων συνδεδεμένων με την Εταιρεία ή με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από αυτήν με σχέση εξαρτημένης εργασίας για τη χρονική περίοδο μετά την 01.07.2014, κατ’αρθ. 23α του Κ.Ν. 2190/1920.
Καθορίστηκαν τα ανώτατα ποσά μισθών προσώπων συνδεδεμένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας με την Εταιρεία ή με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από αυτήν για τη χρονική περίοδο μετά την 01.07.2014.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 73.942.089
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 46,52%
Έγκυρα: 73.942.089
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 59.921.347 (81,04%), Κατά 9.629.770 (13,02%), Λευκά/Αποχή 4.390.972 (5,94%)
7. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42 ε’ του Κ.Ν. 2190/1920 εταιρειών και ως εκ τούτου για τη διενέργεια για λογαριασμό των συνδεδεμένων εταιρειών πράξεων που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία.
Εγκρίθηκε η παροχή αδείας για τα μέλη του Δ.Σ. και τους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42§ε’ του Ν. 2190/1920, εταιριών και ως εκ τούτου για τη διενέργεια για λογαριασμό των συνδεδεμένων εταιρειών πράξεων που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 73.942.089
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 46,52%
Έγκυρα: 73.942.089
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 73.942.089 (100,00%), Κατά 0, Λευκά/Αποχή 0

8. Έγκριση σχηματισμού αφορολόγητου αποθεματικού από μερίσματα εταιρειών που εδρεύουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εγκρίθηκε ο σχηματισμός αφορολόγητου αποθεματικού από μερίσματα εταιρειών που εδρεύουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ύψους € 1.532.337,00.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 73.942.089
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 46,52%
Έγκυρα: 73.942.089
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 73.212.089 (99,01%), Κατά 730.000 (0,99%), Λευκά/Αποχή 0

9. Έγκριση της δέσμευσης για μία πενταετία του ποσού των 1.180.000€ από τα υπάρχοντα φορολογηθέντα αποθεματικά της Εταιρείας για το σχηματισμό έκτακτου ειδικού αποθεματικού εντός του 2013, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για κάλυψη της ίδιας συμμετοχής στα πλαίσια του προγράμματος ΕΣΠΑ «ICT4 GROWTH,  Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας» και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 3.10 του οδηγού της δράσης ICT4 GROWTH.
Εγκρίθηκε η δέσμευση για μια πενταετία του ποσού των 1.180.000€ από τα υπάρχοντα φορολογηθέντα αποθεματικά της Εταιρείας για το σχηματισμό έκτακτου ειδικού αποθεματικού εντός του 2013, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για κάλυψη της ίδιας συμμετοχής στα πλαίσια του προγράμματος ΕΣΠΑ «ICT4 GROWTH,  Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας» και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 3.10 του οδηγού της δράσης ICT4 GROWTH.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 73.942.089
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 46,52%
Έγκυρα: 73.942.089
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 73.212.089 (99,01%), Κατά 730.000 (0,99%), Λευκά/Αποχή 0

10.  Απόκτηση από την εταιρεία ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την τήρηση των νομίμων προς τούτο διατυπώσεων.
Εγκρίθηκε το πρόγραμμα απόκτησης από την εταιρεία ιδίων μετοχών σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, μέχρι ποσοστού 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την χρονική περίοδο των επομένων 24 μηνών, με έναρξη ισχύος από 11.06.2014 και μέχρι τις 11.06.2016, με κατώτατη τιμή Ευρώ 1 και ανώτατη Ευρώ 10. Επίσης εγκρίθηκε όπως οι ίδιες μετοχές που τυχόν αποκτηθούν να μπορούν να διακρατηθούν για την μελλοντική απόκτηση μετοχών άλλης εταιρείας.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 73.942.089
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 46,52%
Έγκυρα: 73.942.089
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 73.942.089 (100,00%), Κατά 0, Λευκά/Αποχή 0