Ελληνικά ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ (19/06/2015)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

(επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 19.6.2015)

 

Η Εταιρεία INTRALOT ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Κ.Ν. 2190/1920, τα κατωτέρω αποτελέσματα της ψηφοφορίας που διενεργήθηκε επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 19.6.2015:

 

 

1. Τροποποίηση των άρθρων 17, 21, 25 και 26 του Καταστατικού σχετικά με τον ορισμό προσώπων για την υπογραφή αντιγράφων πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,  την εκλογή του Διευθύνοντος Συμβούλου, την διεύθυνση των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και προς προσαρμογή του στο τροποποιηθέν άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

Εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 17, 21, 25 και 26 του Καταστατικού σχετικά με
τον ορισμό προσώπων για την υπογραφή αντιγράφων πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων
και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, την εκλογή του Διευθύνοντος Συμβούλου,
την διεύθυνση των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και η προσαρμογή του στο
τροποποιηθέν άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 86.864.522

Ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου: 54,8%

Έγκυρα: 86.864.522

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 86.864.522 (100,00%), Κατά 0, Λευκά/Αποχή 0

 

 

 2. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, συμβάσεων προσώπων που εμπίπτουν στο άρθρο αυτό με την Εταιρεία ή με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από αυτήν.

Εγκρίθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, η τροποποίηση και κωδικοποίηση υφιστάμενης σύμβασης μετόχων, υπογραφείσας μεταξύ προσώπων που εμπίπτουν στο άρθρο αυτό, αναφορικά  με την θυγατρική εταιρεία IntralotInc. που εδρεύει στις Η.Π.Α.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 86.864.522

Ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου: 54,8%

Έγκυρα: 86.864.522

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 74.104.294 (85,31%), Κατά 8.867.776 (10,21%), Λευκά/Αποχή 3.892.452 (4,48%)