ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ (20/05/2015)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

(επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 19.5.2015)

Η Εταιρεία INTRALOT ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Κ.Ν. 2190/1920, τα κατωτέρω αποτελέσματα της ψηφοφορίας που διενεργήθηκε επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 19.5.2015:

 

1. Υποβολή προς έγκριση των αναμορφωμένων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2014 έως 31.12.2014 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (I.F.R.S.), έπειτα από ακρόαση των σχετικών εκθέσεων του  Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

Εγκρίθηκαν οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης από 01.01.2014 έως 31.12.2014 καθώς και οι σχετικές Εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 80.881.397

Ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου: 51,03%

Έγκυρα: 80.881.397

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 80.735.134 (99,82 %), Κατά 0, Λευκά/Αποχή 146.263 (0,18%)

 

2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρείας, τις οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση  (01.01.2014-31.12.2014).

Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 80.881.397

Ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου: 51,03%

Έγκυρα: 80.881.397

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 79.657.576 (98,49%), Κατά 1.077.558 (1,33%) Λευκά/Αποχή 146.263 (0,18%)

 

3.  Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών  για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2015 - 31.12.2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Εγκρίθηκε η εκλογή των εταιρειών «Σ.Ο.Λ. Α.Ε.» και «GRANT THORNTON» για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2015 - 31.12.2015 και καθορίστηκε η αμοιβή τους.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 80.881.397

Ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου: 51,03%

Έγκυρα: 80.881.397

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 69.888.984 (86,41%), Κατά 7.526.365 (9,31%) Λευκά/Αποχή 3.466.048 (4,28%)

 

4. Ανακοίνωση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

Ανακοινώθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΚΝ 2190/1920 και το καταστατικό της Εταιρείας, η εκλογή στην συνεδρίαση της 17.11.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας του κ. Α. Κεραστάρη ως νέου μέλους  του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ Ν.Λ. Παπαπολίτη.

 

5. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου και συμμόρφωσης σύμφωνα με τον Ν. 3693/2008.

Εγκρίθηκε η εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου και συμμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, που θα αποτελείται από τους  κ.κ. Σωτήριο  Φίλο, Αναστάσιο Τσούφη και Ιωάννη Τσουκαρίδη, ανεξάρτητα - μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 80.881.397

Ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου: 51,03%

Έγκυρα: 80.881.397

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 71.096.981 (87,90 %), Κατά 4.852.477 (6%)  Λευκά/Αποχή 4.931.939 (6,10%)

 

6. Έγκριση αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015, κατ’ άρθρα 24 του Κ.Ν. 2190/1920 και 5 του Ν. 3016/2002.

Εγκρίθηκαν οι αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποζημιώσεις των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 80.881.397

Ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου: 51,03%

Έγκυρα: 80.881.397

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 72.718.108 (89,91%), Κατά 3.167.539 (3,92%)  Λευκά/Αποχή 4.995.750 (6,17%)

 

7. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, συμβάσεων και αμοιβών προσώπων που εμπίπτουν στο άρθρο αυτό με την Εταιρεία ή με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από αυτήν.

Καθορίστηκαν τα ανώτατα ποσά μισθών και αμοιβών προσώπων που εμπίπτουν στο άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 με την Εταιρεία ή με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από αυτήν.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 80.881.397

Ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου: 51,03%

Έγκυρα: 80.881.397

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 72.718.108 (89,91%), Κατά 3.167.539 (3,92%)  Λευκά/Αποχή 4.995.750 (6,17%)

 

8. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42 ε’ του Κ.Ν. 2190/1920 εταιρειών και ως εκ τούτου για τη διενέργεια για λογαριασμό των συνδεδεμένων εταιρειών πράξεων που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία.

Εγκρίθηκε η παροχή αδείας για τα μέλη του Δ.Σ. και τους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42§ε’ του Ν. 2190/1920, εταιρειών και ως εκ τούτου για τη διενέργεια για λογαριασμό των συνδεδεμένων εταιρειών πράξεων που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 80.881.397

Ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου: 51,03%

Έγκυρα: 80.881.397

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 79.803.839 (98,67%), Κατά 1.077.558 (1,33%) Λευκά/Αποχή 0

 

9. Τροποποίηση του προγράμματος απόκτησης από την Εταιρεία ιδίων μετοχών που αποφασίστηκε κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την 11η Ιουνίου 2014, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την τήρηση των νομίμων προς τούτο διατυπώσεων.

Εγκρίθηκε η τροποποίηση του προγράμματος απόκτησης από την Εταιρεία ιδίων μετοχών ως προς το εύρος των τιμών που μπορεί να προβεί για την αγορά ιδίων μετοχών και ειδικότερα το εύρος καθορίστηκε από 1 έως 12€.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 80.881.397

Ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου: 51,03%

Έγκυρα: 80.881.397

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 76.681.361 (94,81 %), Κατά 802.997 (0,99%) Λευκά/Αποχή 3.397.039 (4,20 %)

 

10. Συμψηφισμός αφορολόγητων αποθεματικών με φορολογικές ζημίες (αποθεματικών σχηματισθέντων από κέρδη που δεν φορολογήθηκαν κατά τον χρόνο που προέκυψαν), σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.12 & 13 του Ν. 4172/2013.

Εγκρίθηκε ο συμψηφισμός αφορολόγητων αποθεματικών τα οποία εντάσσονται στο άρθρο 72 του Ν.4172/2013 συνολικού ποσού  € 296.186,58.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 80.881.397

Ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου: 51,03%

Έγκυρα: 80.881.397

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 80.881.397 (100%), Κατά 0  Λευκά/Αποχή 0